Kwas Mlekowy 15%

7,00 

Kwas mlekowy jest naturalnym środkiem tradycyjnie stosowanym przez pszczelarzy do ograniczania inwazji warrozy.

Stosowanie:

Kwas mlekowy stosuje się za pomocą oprysków. Pszczoły opryskuje się 15-procentowym roztworem kwasu.

Opis

Kwas mlekowy jest naturalnym środkiem tradycyjnie stosowanym przez pszczelarzy do ograniczania inwazji warrozy.

Stosowanie:

Kwas mlekowy stosuje się za pomocą oprysków. Pszczoły opryskuje się 15-procentowym roztworem kwasu. Robi się to dwukrotnie, przy czym trzeba pamiętać, by nie dopuścić do przemoczenia pszczół. W połączeniu z chłodnymi nocami możemy bowiem wtedy spowodować znaczne straty w rodzinach. Każdy plaster powinien być opryskany z każdej strony przy użyciu około 10-12 mililitrów roztworu – po 5-6 mililitrów na jedną stronę. Bardzo ważne jest, by stężenie kwasu mlekowego nie było większe niż wskazane. Choć działa on na aparat gębowy Varroa destructor i sprawia, że pasożyt ginie z głodu, przy zbyt dużym stężeniu może też uszkadzać języczki pszczół. Stosowanie kwasu mlekowego jest dość pracochłonne, gdyż wymaga rzetelnego opryskania plastra i to z każdej strony. Jest więc stosowany głównie w amatorskich pasiekach.

Kwas mlekowy 15% 125ml w sprayu

Gotowy do użycia kwas mlekowy.

1.1 Identyfikator produktu

Kwas mlekowy 15% 125ml w sprayu

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik chemiczny stosowany w pszczelarstwie.

Zastosowania odradzane: nie określono

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczone na etykiecie

Zawiera: kwas mlekowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować ochronę oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI Ę DO OCZU: Ostro żnie płukać wodą przez kilka minut. Wyj ąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Data przydatności: 2 lata od daty produkcji

  • Produkt nie jest lekiem
  • Należy stosować się do karty charakterystyki produktu

Informacje dodatkowe

Waga 0,2 kg
Producent

Bio-Api

SKU

PKS03

Waga/Pojemność

125 ml

EAN

5903661867317