Aromatyzowany Kwas Szczawiowy roztwór 3,2%

19,00 

Kwas szczawiowy jest naturalnym środkiem tradycyjnie stosowanym przez pszczelarzy do ograniczania inwazji warrozy.

Stosowanie:

Polewać roztworem kwasu uliczki między ramkowe, ok 5ml na uliczkę. Stosować raz na pokolenie pszczół

Opis

Kwas szczawiowy roztwór 3,2%

Kwas szczawiowy jest naturalnym środkiem tradycyjnie stosowanym przez pszczelarzy do ograniczania inwazji warrozy.

Aromatyzowany kwas szczawiowy roztwór 3,2% – 500 ml

Gotowy do użycia kwas szczawiowy.

Stosowanie:

Należy polewać roztworem kwasu uliczki między ramkowe, ok 5ml na uliczkę. Stosować raz na pokolenie pszczół.

Od pewnego czasu kwas ten jest sprzedawany bez dozownika!

1.1 Identyfikator produktu

Aromatyzowany kwas szczawiowy roztwór 3,2%

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik chemiczny stosowany w pszczelarstwie.

Zastosowania odradzane: nie określono

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczone na etykiecie

Zawiera: kwas szczawiowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować ochronę oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI Ę DO OCZU: Ostro żnie płukać wodą przez kilka minut. Wyj ąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Data przydatności: 3 lata od daty produkcji

Informacje dodatkowe

Waga 0,6 kg
Producent

Bio-Api

SKU

PKS04

Waga/Pojemność

500 ml

EAN

5903661867300